Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) απαιτείται ως προϋπόθεση για την απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ) για την ίδρυση επιχειρήσεων μεταφορών εμπορευμάτων ή/και επιβατών.

Είναι μία από τις προϋποθέσεις που εισάγει ο κανονισμός ΕΚ/1071/2009 για την απόκτηση της Άδειας Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ). Ο παραπάνω κανονισμός εισάγει και την έννοια διαχειριστή μεταφορών.

Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, τον διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού 1071/2009 και ο οποίος:

α) διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης∙
β) έχει γνήσια σχέση με την επιχείρηση ως μισθωτός, διευθυντής, κύριος ή μέτοχος ή τη διοικεί ή, εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, είναι το πρόσωπο αυτό και
γ) έχει την κατοικία του εντός της Κοινότητας.

Στα προσδιοριζόμενα καθήκοντα περιλαμβάνονται ιδίως αυτά που συνδέονται με τη διαχείριση της συντήρησης των οχημάτων, τον έλεγχο των συμβάσεων και των παραστατικών μεταφοράς, τη βασική λογιστική, τη διάθεση των φορτίων ή την κατανομή των υπηρεσιών σε οδηγούς και οχήματα και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια∙
Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας οδικών (ΠΕΕ) υποχρεούται να φοιτήσει σε σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ και να επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται στις κατά τόπους υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών.

Σχολή ΣΕΚΑΜ

Κατηγορίες ΠΕΕ

Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας κατανέμονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το μεταφορικό έργο της επιχείρησης.
Υπάρχουν τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ΠΕΕ.

Εξετάσεις για την απόκτηση ή επέκταση ΠΕΕ

Οι εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ διενεργούνται τέσσερις (4) φορές κάθε έτος (Μάρτιο –Ιούνιο – Σεπτέμβριο –Δεκέμβριο).

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τις υποχρεωτικές ώρες κατάρτισης κατά περίπτωση, έχουν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις, έχουν πλήρη δικαιολογητικά και παράβολο εξετάσεων και έχουν δηλωθεί στην κατάσταση εξετάσεων η οποία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έχει κατατεθεί στη διεύθυνση μεταφορών.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περίπτωσης προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στα φύλλα εξέτασης της ενότητας των εθνικών και των διεθνών μεταφορών, η βαθμολογία της εξέτασης στα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών. Ομοίως, η βαθμολογία στις μελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών στο σύνολο των μελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μονάδων, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία 30 μονάδων (βάση) από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και 20 μονάδων (βάση) από τις μελέτες περιπτώσεων.