Πιστοποιητικό ADR οδηγού

Το πιστοποιητικό ADR οδηγού, δίνει το δικαίωμα σε οδηγούς οχημάτων, να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε συσκευασίες ή με βυτιοφόρα, όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.

Επικίνδυνα εμπορεύματα

Με απλά λόγια επικίνδυνα εμπορεύματα είναι ουσίες από την φύση τους επικίνδυνες, των οποίων ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση.

Επικίνδυνες αντιδράσεις
η καύση ή η έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας
η εκπομπή εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικών ή τοξικών αερίων
ο σχηματισμός διαβρωτικών ουσιών
ο σχηματισμός ασταθών ουσιών
η επικίνδυνη αύξηση πίεσης (μόνο για δεξαμενές)

Εξαιρέσεις

Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957 όπως:

α) με οχήματα και φορτάμαξες που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή είναι υπό την ευθύνη τους.
β) που πραγματοποιούνται εξ' ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστής περιοχής.
γ) που εμπίπτουν στην παράγραφο 1.1.3 και αφορούν:

Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς (1.1.3.1)
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων (1.1.3.2)
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων (1.1.3.3)
Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ή εξαιρούμενες ποσότητες (1.1.3.4)
Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (1.1.3.5)

Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα (1.1.3.6)
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά των συστημάτων αποθήκευσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.1.3.7)
Εξαιρέσεις που σχετίζονται με επικίνδυνα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά ή κλιματιστικά μέσα κατά τη μεταφορά (1.1.3.9)
Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά λαμπτήρων που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα (1.1.3.9)

δ) που εμπίπτουν στην παράγραφο 1.7.1.4 που αφορούν τα ραδιενεργά υλικά.

Κατηγορίες πιστοποιητικού ADR οδηγού

Οι κατηγορίες πιστοποιητικού ADR οδηγού αφορούν την κλάση του προϊόντος, που μεταφέρεται και το είδος του οχήματος, που θα γίνει η μεταφορά, όπως ορίζεται στη συμφωνία ADR.
Υπάρχουν τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα που ο συνδυασμός τους, οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχης κατηγορίας πιστοποιητικού ADR οδηγού.

ΣΕΚΟΟΜΕΕ

α. Βασική εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών και επιτρέπει τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση.

Διάρκεια εκπαίδευσης 18 ώρες

ΣΕΚΟΟΜΕΕ

β. Εκπαίδευση για μεταφορά με βυτιοφόρα οχήματα

Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών, για μεταφορές με βυτιοφόρα οχήματα.

Διάρκεια εκπαίδευσης 12 ώρες

ΣΕΚΟΟΜΕΕ

γ. Εκπαίδευση στην Κλάση 1

Πρόσθετη Εκπαίδευση για μεταφορές των υλών της κλάσης 1 της Συμφωνίας ADR.

Διάρκεια εκπαίδευσης 8 ώρες

ΣΕΚΟΟΜΕΕ

δ. Εκπαίδευση στην Κλάση 7

Πρόσθετη Εκπαίδευση για μεταφορές των υλών της κλάσης 7 της Συμφωνίας ADR.

Διάρκεια εκπαίδευσης 8 ώρες

Πίνακας κατηγοριών πιστοποιητικού ADR οδηγού και αντίστοιχες ώρες κατάρτισης για την απόκτησή του

Κατηγορία πιστοποιητικού ADR οδηγού Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Κλάσεις υλικών + Κατηγορίες οχημάτων που καλύπτουν Ώρες κατάρτισης
Π1 α Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 1 και 7 18 (3 ημέρες)
Π2 α+γ Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 7 26 (4 ημέρες)
Π3 α+δ Συσκευασίες όλων των κλάσεων πλην της 1 26 (4 ημέρες)
Π4 α+γ+δ Συσκευασίες όλων των κλάσεων 34 (5 ημέρες)
Π5 α+β Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 1 και 7 30 (4 ημέρες)
Π6 α+β+γ Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 7 38 (5 ημέρες)
Π7 α+β+δ Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων πλην της 1 38 (5 ημέρες)
Π8 α+β+γ+δ Συσκευασίες και βυτία όλων των κλάσεων 46 (6 ημέρες)

Πίνακας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού και αντίστοιχες ώρες κατάρτισης

Κατηγορία πιστοποιητικού ADR οδηγού Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Αναλυτικές ώρες διδασκαλίας Ώρες κατάρτισης
Π1 Βασική + Πρακτική 9+1 10 (2 ημέρες)
Π2 Βασική + Κλάση 1 + Πρακτική 9+2+1 12 (2 ημέρες)
Π3 Βασική + Κλάση 7 + Πρακτική 9+2+1 12 (2 ημέρες)
Π4 Βασική + Κλάση 1 + Κλάση 7 + Πρακτική 9+2+2+1 14 (2 ημέρες)
Π5 Βασική + Βυτία + Πρακτική 9+3+1 13 (2 ημέρες)
Π6 Βασική + Βυτία + Κλάση 1 + Πρακτική 9+3+2+1 15 (2 ημέρες)
Π7 Βασική + Βυτία + Κλάση 7 + Πρακτική 9+3+2+1 15 (2 ημέρες)
Π8 Βασική + Βυτία + Κλάση 1 + Κλάση 7 + Πρακτική 9+3+2+2+1 17 (2 ημέρες)

Εξετάσεις για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού

Οι εξετάσεις για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού ADR οδηγού διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν θα είναι μικρότερο των δύο μηνών.

Κατηγορίες εξετάσεων

Εξετάσεις στην αρχική βασική εκπαίδευση

Είναι η πρώτη κατηγορία εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται ο υποψήφιος οδηγός οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Για να συμμετάσχει ένας υποψήφιος στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα της βασικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανόμενης και της πρακτικής εξάσκησης.

Η επιτυχία στις εξετάσεις αυτές δίδει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να λάβει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών σε συσκευασίες όλων των κλάσεων, πλην των 1 και 7, παράλληλα αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις υπόλοιπες κατηγορίες εξετάσεων.

Τα θέματα των εξετάσεων στη βασική εκπαίδευση δίνονται με τη μορφή ερωτηματολογίων με είκοσι πέντε (25) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση θα πάρουν τρεις (3) απαντήσεις εκ των οποίων μόνο η μία θα είναι ορθή.
Η ορθή απάντηση σημειώνεται από τον υποψήφιο με σταυρό (+) ή Χ.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος αν απαντήσει σωστά σε 21 από τις 25 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
H διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης, για τη βασική εκπαίδευση, καθορίζεται σε εξήντα πέντε (65) λεπτά της ώρας.


Εξετάσεις στην ειδική εκπαίδευση για μεταφορές σε βυτία ή για μεταφορές εκρηκτικών ουσιών της κλάσης 1 και ραδιενεργών υλικών της κλάσης 7.

Οι εξετάσεις στην ειδική εκπαίδευση για μεταφορές σε βυτία ή για μεταφορές εκρηκτικών ουσιών ή ραδιενεργών υλικών γίνονται αφού ο οδηγός έχει επιτύχει στις εξετάσεις της βασικής εκπαίδευσης και έχει ολοκληρώσει το αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Τα θέματα των εξετάσεων, για κάθε ένα από τα τρία ειδικά προγράμματα (βυτίων, κλάσης 1 και κλάσης 7), δίνονται με τη μορφή ερωτηματολογίων με δεκαπέντε (15) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν τρεις (3) απαντήσεις εκ των οποίων μόνο ή μία θα είναι ορθή.
Η ορθή απάντηση σημειώνεται από τον υποψήφιο με σταυρό (+) ή Χ.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα έχει σημειώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) ορθές απαντήσεις στις δεκαπέντε ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
H διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης, για την επέκταση, καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.

Εξετάσεις ανανέωσης

Οι εξετάσεις στην επαναληπτική εκπαίδευση γίνονται αφού ο οδηγός έχει ολοκληρώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Τα θέματα των εξετάσεων, για τα προγράμματα πρόσθετης και επαναληπτικής εκπαίδευσης, δίνονται με τη μορφή ερωτηματολογίων με δεκαπέντε (15) ερωτήσεις σε κάθε ερωτηματολόγιο. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν τρεις (3) απαντήσεις εκ των οποίων μόνο ή μία θα είναι ορθή.
Η ορθή απάντηση σημειώνεται από τον υποψήφιο με σταυρό (+) ή Χ.
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα έχει σημειώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) ορθές απαντήσεις στις δεκαπέντε ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.
H διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης, για την επέκταση, καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.